Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Алесiн А.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Мiррад"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20050342
4. Місцезнаходження
01103, м. Київ, Кiквiдзе, 18А
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 4517565
6. Електронна поштова адреса
mirad@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств
вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання
пiдприємств.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство
не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення
для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче)
становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з
тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про
похiднi цiннi папери вiдсутня у зв'язку з тим, товариство не здiйснювало
випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в
зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про
iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних
акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про
гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня,
в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних
паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим,
що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутня в зв'язку з вiдсутнiстю цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Мiррад"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1070120000001469
3. Дата проведення державної реєстрації
25.04.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
750
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
72.19 Дослiдження й експерементальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання ддля вимiрювання , дослiдження та навiгацiї
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного устаткування
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган, ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Печерська фiлiя ПАТ КБ "ПриватБанк"
2) МФО банку
300711
3) поточний рахунок
26007052715039
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Печерська фiлiя ПАТ КБ "ПриватБанк"
5) МФО банку
300711
6) поточний рахунок
26007052716964

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алесiн Анатолiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.1994 До переобрання загальними зборами акцiонерiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи . Генеральний директор вправi без довiреностi
дiяти вiд iменi , в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства,
видавати накази ПрАТ та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
товариства. здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї генерального
директораналежить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю
товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Винагорода в
грошовiй та в натуральнiй формi виплачувалась згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 24 Попередн iпосади: ТОВ
, директор. Також займає посаду директора ТОВ вiд 03.12.2007р.
Немає згоди нарозкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алесiна Надiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.09.1997 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в
грошовiй формi посадовiй особi емiтента виплачувалась згiдно штатного розкладу. Змiн у
персональному складi
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi тапосадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 Посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Немає згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
фiзична особа 27 27 27 27 0 0 0
Фiзична особа 10 10 10 10 0 0 0
Фiзична особа 16 16 16 16 0 0 0
фiзична особа 12 12 12 12 0 0 0
фiзична особа 27 27 27 27 0 0 0
Усього 92 92 92 92 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.01.2016
Кворум зборів** 84
Опис Порядок денний Загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мiррад»:
1. Вчинення значного правочину згiдно п. 8.3 Статуту в 2016 р.
Перелiк питань:
1. Вчинення значних правочинiв згiдно п. 8.3 Статуту в 2016р.
По питанню 1.Генеральний директор Алесiн А.М. запропонував погодитися на пiдписання
договорiв:
1. З 1. З ТОВ "Скайнет LTD" Договiр на дослiдно конструкторську розробку на суму 3402000,00 грн.
Вирiшили:
Дати згоду на пiдписання договору на запропонованi суму.
«за» - 5 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 84 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2016
Кворум зборів** 84
Опис Перелiк питань:
1. Звiт генерального директора про результати роботи в 2016р.
2. Пiдтвердження повноважень посадових осiб.
3. Звiт ревiзора за 2016рiк. Обрання ревiзора на 2017 рiк
Результати розгляду питань порядку деного:
По питанню №1. Генеральний директор Алесiн А.М надав звiт про результати роботи пiдприємства
за 2016 р.
Прийняли до вiдома звiт генерального директора Алесiна А.М. про результати роботи дiяльностi
Товариства за 2016 рiк.
«за» - 5 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 84 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у Загальних Зборах;
По питанню №2. Пiдтвердження повноваження Алесiна Анатолiя Михайловича на посадi
генерального директора.
Вирiшили:
Пiдтвердити повноваження Алесiна Анатолiя Михайловича на посадi генерального директора.«за» -
5 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 84 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у загальних зборах;
По питанню №3. Звiт ревiзора за 2016 рiк. Обрання ревiзора на 2017 рiк.
У вiдповiдностi до п. 10.1 Статуту ревiзор обирається з числа акцiонерiв.
Всi акцiонери в 2016 роцi вiдмовилися взяти на себе обов’язки ревiзора, перевiрка фiнансово
господарської дiяльностi за 2016рiк не проводилася.
Виконувати обов’язки ревiзора в 2017 роцi вiдмовилися всi акцiонери.
Вирiшили:
Перенести питання про обрання ревiзора на 2017р.
«за» - 5 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 84 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.11.2016
Кворум зборів** 84
Опис Перелiк питань
1.Вчинення значних правочинiв в 2016 р. згiдно п.8.3 Статуту
По питанню № 1. Генеральний директор Алесiн А.М. запропонував погодитися на пiдписання договорiв:
1.З Вiнницьким ЦГМ Договiр на поставку вимiрювачiв дальностi видимостi на суму 434988,00 грн.
2.З ДНДI «Спецзв’язку» Договiр на наукову розробку на суму 378300, грн..
3.З ТОВ ТОВ "Скайнет LTD" Договiр на виготовлення i поставку модулiв на суму
1563000,00 грн.
Вирiшили :
Дати згоду на пiдписання всiх трьох договорiв на запропонованi суми.
«За» - 5акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 84 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах..

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.08.2011 336/10/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000127245 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 75 100 750 100
Опис данних немає
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 прилади та iнструменти метеорологiчнi 6 882.0 49.6 5 5735.0 45.1
2 Апаратура радiолокацiйна 7 895.9 50.4 7 895.9 54.9

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА " IОН-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 39264919
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103, м. Київ, вул. Пiдвисоцького Професора, буд. 6 В
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4618 26.06.2014 30.09.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** відмова від висловлення думки

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 3 2
2 2015 2 1
3 2014 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Заочне голосування шляхом письмового опитування Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Значний правочин Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Так

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада не передбачена

наглядова рада не передбачена

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Немає наглядової ради i комiтетiв
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Посада корпоративного секретаря не передбачена Наглядова рада не передбачена i iдповiдно не передбачена винагорода.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада не передбачена i немає документiв стосовно вимог до неї. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) наглядова рада не передбачена в статутi товариства.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Товариство в своїй дiяльностi користується положеннями викладеним в Статутi i законодавством України.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Так Ні Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитора протягом останнiх трьох рокiв не змiнювали

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя не передбачена

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу корпоративного управлiнняу товариства немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу корпоративного управлiнняу товариства немає
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодексу корпоративного управлiнняу товариства немаєФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Мiррад" за ЄДРПОУ 20050342
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 01103, м. Київ , вул. Кiквiдзе, б. 18А

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 0 98.5
- первісна вартість 1011 154.8 254.6
- знос 1012 ( 154.8 ) ( 156.1 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090 175.0 175.0
Усього за розділом I 1095 175.0 98.5
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2565 410.7
- у тому числі готова продукція 1103 1407.2 54.2
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 333.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 85.9
- у тому числі податок на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 330.8 113.8
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 134.8 329.8
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190 143.2 854.3
Усього за розділом II 1195
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 3768.3 952.8

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.8 0.8
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 194.5 786.5
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 195.3 787.3
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
- товари, роботи, послуги 1615 534.6
розрахунками з бюджетом 1620 0.2 165.5
у тому числі з податку на прибуток 1621
- зі страхування 1625
- з оплати праці 1630 28.3
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 3009.9
Усього за розділом IІІ 1695 3573.0 165.5
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 3768.3 952.8

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2998.7 0.0
Інші операційні доходи 2120 68.0 38.0
Інші доходи 2240 26.9 13.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3083.8 1416.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1936.3 ) ( 1648.2 )
Інші операційні витрати 2180 ( 555.5 ) ( 223.9 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 2491.8 ) ( 1872.1 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290
Податок на прибуток 2300 ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 592.0 -455.4


Примітки до балансу Примiтки не передбаченi
Примітки до звіту про фінансові результати Пiдприємство платник єдиного податку-фiнансовий результат до оподаткування не вираховується i податок на прибуток не вказується
Iншi примiтки до звiту не передбаченi.
Керівник Алесiн А.М.
Головний бухгалтер Алесiна Н.В.