Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Алесiн А.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Мiррад"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20050342
4. Місцезнаходження
01103, м. Київ, Кiквiдзе, 18А
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 4517565
6. Електронна поштова адреса
mirad@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 79   25.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.mirrad.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
. Iнформацiя про
гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня,
в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних
паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим,
що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутня в зв'язку з вiдсутнiстю цiльових облiгацiй.
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств
вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання
пiдприємств.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство
не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення
для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче)
становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з
тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про
похiднi цiннi папери вiдсутня у зв'язку з тим, товариство не здiйснювало
випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в
зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про
iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних
акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про
гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня,
в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних
паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим,
що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про
склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що
товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про
випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру
iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в
зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя
про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про виплату дивiдендiв
вiдсутня у зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних
(закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про осiб, що володiють
сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв
ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом
сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що
товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi
випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води
за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть
або виробнича та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв ЦП
вiдсутня у зв'язку з тим, що форма iснування акцiй бездокументарна.. Копiя
протоколу загальних зборiв вiдсутня у зв'язку з тим, що її надання не
передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Вiдомостi щодо
особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi у зв'язку
з тим, що у звiтному перiодi така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про
чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi вiдсутня у зв'язку з тим, що її
надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств.
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент
вiдсутня у зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних
(закритих) акцiонерних товариств. Опис бiзнесу вiдсутнiй у зв'язку з тим, що
його надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних
товариств,у вiдповiдностi до Закону вiд 16.11.2017 № 2210-VIII та ст. 14 Закону вiд 05.10.2017 № 2164-VIII пiдприємство не повинно проводити обовязковий аудит i оприлюднювати фiнансову звiтнiсть

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Мiррад"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1070120000001469
3. Дата проведення державної реєстрації
25.04.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
750
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
72.19 Дослiдження й експерементальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання ддля вимiрювання , дослiдження та навiгацiї
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного устаткування
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган, ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Печерська фiлiя ПАТ КБ "ПриватБанк"
2) МФО банку
300711
3) поточний рахунок
26007052715039
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Печерська фiлiя ПАТ КБ "ПриватБанк"
5) МФО банку
300711
6) поточний рахунок
26007052716964

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алесiн Анатолiй Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.1994 До переобрання загальними зборами акцiонерiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи . Генеральний директор вправi без довiреностi
дiяти вiд iменi , в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства,
видавати накази ПрАТ та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
товариства. здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї генерального
директораналежить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю
товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Винагорода в
грошовiй та в натуральнiй формi виплачувалась згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 26 Попередн iпосади: ТОВ
, директор. Також займає посаду директора ТОВ вiд 03.12.2007р.
Немає згоди нарозкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алесiна Надiя Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.09.1997 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в
грошовiй формi посадовiй особi емiтента виплачувалась згiдно штатного розкладу. Змiн у
персональному складi
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi тапосадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 21 Посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Немає згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
фiзична особа 27 27 27 0
Фiзична особа 10 10 10 0
Фiзична особа 16 16 16 0
фiзична особа 12 12 12 0
фiзична особа 27 27 27 0
Усього 92 92 92 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.04.2017
Кворум зборів** 54
Опис Перелiк питань:
1. Звiт генерального директора про результати роботи в 2016р.
2. Пiдтвердження повноважень посадових осiб.
3. Звiт ревiзора за 2016рiк. Обрання ревiзора на 2017 рiк
Результати розгляду питань порядку деного:
По питанню №1. Генеральний директор Алесiн А.М надав звiт про результати роботи пiдприємства
за 2016 р.
Прийняли до вiдома звiт генерального директора Алесiна А.М. про результати роботи дiяльностi
Товариства за 2016 рiк.
«за» - 2 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 54 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у Загальних Зборах;
По питанню №2. Пiдтвердження повноваження Алесiна Анатолiя Михайловича на посадi
генерального директора.
Вирiшили:
Пiдтвердити повноваження Алесiна Анатолiя Михайловича на посадi генерального директора.«за» -
2 акцiонера, якi в сукупностi володiють 54 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що
беруть участь у загальних зборах;
По питанню №3. Звiт ревiзора за 2016 рiк. Обрання ревiзора на 2017 рiк.
У вiдповiдностi до п. 10.1 Статуту ревiзор обирається з числа акцiонерiв.
Всi акцiонери в 2016 роцi вiдмовилися взяти на себе обов’язки ревiзора, перевiрка фiнансово
господарської дiяльностi за 2016рiк не проводилася.
Виконувати обов’язки ревiзора в 2017 роцi вiдмовилися всi акцiонери.
Вирiшили:
Перенести питання про обрання ревiзора на 2017р.
«за» - 2 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 54 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.08.2011 336/10/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000127245 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 75 100 750 100
Опис данних немає
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 прилади та iнструменти метеорологiчнi 4 247.3 75.1 1 130.7 39.7
2 Апаратура радiолокацiйна 3 82 24.9 2 18.1 5.5

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1
2 2015 2 1
3 2014 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Заочне голосування шляхом письмового опитування Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Так

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Позачерговi збори не скликалися
Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликалися
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада не передбачена

наглядова рада не передбачена

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Немає наглядової ради i комiтетiв
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Посада корпоративного секретаря не передбачена Наглядова рада не передбачена i iдповiдно не передбачена винагорода.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада не передбачена i немає документiв стосовно вимог до неї. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) наглядова рада не передбачена в статутi товариства.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Товариство в своїй дiяльностi користується положеннями викладеним в Статутi i законодавством України.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Ні Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Ні Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитора протягом останнiх трьох рокiв не змiнювали

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя не передбачена

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу корпоративного управлiнняу товариства немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу корпоративного управлiнняу товариства немає
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодексу корпоративного управлiнняу товариства немає